Наукові школи

 1. Назва наукової школи

Спеціалізовані комп’ютерні системи: розробка, моделювання, надійність та безпека.

 1. Галузь знань і спеціальності:

Галузь знань – 12 інформаційні технології

Наукова спеціальність  – 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітня спеціальність – «Системне програмування та спеціалізовані комп‘ютерні системи»

3. Інформація про школу

3.1. Інформація про засновників школи

Наукова діяльність В.П.Тарасенка спрямована на розвиток теорії та методів структурної організації та розробки високоефективних функціонально-орієнтованих комп’ютерних систем з оптимізованими параметрами. Він створив наукову школу з цього напряму, в межах якої захищено 2 докторських та 19 кандидатських дисертацій, в тому числі громадянами Болгарії, Німеччини, Алжиру, Сирії, Перу, Киргизстану.

Науковий доробок Володимира Петровича складають понад 440 наукових праць, з них 214 авторських свідоцтв на винаходи, 14 монографій, довідників, підручників та посібників для студентів вищих навчальних закладів у видавництвах «Вища школа», «Техніка» та інших, понад 200 статей у наукових періодичних виданнях СРСР, України та в закордонних виданнях.

Науково-педагогічна діяльність В.П.Тарасенка відзначена почесними знаками «Винахідник СРСР» (1982) та «Відмінник освіти України» (1998), він Почесний доктор Ужгородського національного університету (2005), старший член (Senior Member) Міжнародного науково-технічного товариства IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers). Володимир Петрович протягом 12 років обирався головою Національної секції «Україна» ІЕЕЕ. Його діяльність в ІЕЕЕ в 2000 році відзначена спеціальною медаллю цієї міжнародної організації. Професор В.П.Тарасенко – номінант відомого міжнародного наукового огляду Who is Who in the World у 1998, 2004, 2005 роках.

У 2008 р. Володимир Петрович удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Фізичні методи і комп’ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації». Авторський колектив цієї роботи склали співробітники Інституту проблем реєстрації інформації НАНУ, Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, Інституту монокристалів НАНУ та НТУУ «КПІ». Робота являє собою цикл досліджень, виконаний авторським колективом протягом 1985-2007 років з метою розробки і широкого використання оптичних методів і комп’ютерних засобів реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації в різних галузях і сферах людської діяльності.

3.2. Інформація про видатних випускників школи

Дичка Іван Андрійович, д.т.н., проф., декан факультету прикладної математики.

Романкевич Віталій Олексійович, д.т.н., проф., зав кафедри СПіСКС ФПМ

Дрозд Олександр Валентинович д.т.н., проф організував свою наукову школу в Одеському політехнічному інституті.

Сулема Євгенія Станіславівна, д.т.н., проф.зав кафедри ПЗКС ФПМ, член комітету ISO / IEC JTC 1 / SC 34 «Document description and processing languages», член національного технічного комітету зі стандартизації «Інформаційні технології», ТК 20

4. Показники результативності членів наукової школи за останні 5 років

4.1. Найбільш вагомі результати

Одержане нове знання у сфері теорії організації самодіагностування багатопроцесорних систем. Запропоновано нові діагностичні графи, які названо структурно регулярними. Запропоновано метод організації самодіагностування багатопроцесорних систем, основою якого є аналіз результатів взаємотестування процесорів згідно структурно регулярних діагностичних графів.

Створено нові структурні методи і  засоби  побудови  цифрових схем, що  мають більш високі показники тестопридатності і достовірності функціонування з  орієнтацією на виконання діагностичних процедур із застосуванням як  псевдовипадкових  тестових послідовностей,  так і з залу­ченням засобів  сигнатурного  аналізу

Запропоновано нове структурне рішення для побудови формувача ситуацій відмови у відмовостійкій  багатопроцесорній системі і показано, що окрім скорочення апаратної складності по відношенню до відомих схем формувачів запропонована структурна реалізація процедур генерування псевдовипадкових векторів типу «k-out-of-N» також відрізняється значним підвищенням продуктивності, зокрема, ростом більше ніж на порядок тактової частоти роботи приладу

Запропоновано методи та засоби підвищення ефективності реалізації спеціалізованих цифрових обчислювальних засобів на програмовних логічних інтегральних середовищах (ПЛІС).

Розроблено комплекс взаємопов’язаних методів, моделей та концепцій архітектурно-структурної організації нового класу комп’ютерних засобів, що характеризуватимуться ефективністю для вирішення задач протидії кібератакам та досягнення функціональної безпеки Інтернет-орієнтованих комп’ютерних систем та мереж

Модифіковано метод Рамера-Дугласа-Пекера для фільтрації надлишкових геолокаційних даних при визначенні місцезнаходження об’єкта у просторі. Вперше застосовано алгоритм на основі асоціативних правил для отримання прихованих залежностей між даними

4.2. Міжнародне визнання наукової школи

Cеред членів школи є широко знані в світі науковці, у тому числі по лінії Міжнародного науково-технічного товариства  “The Institute of Electrical and Electronics Engineers” (Тарасенко В.П.) та відзначені міжнародною премією ім. Дж. Хевісайда. (Романкевич О.М.)

4.3. Суспільне визнання результатів

Тарасенко В.П.

Дійсний член Академії інженерних наук України

Заслужений діяч науки і техніки України

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.

Почесний доктор Ужгородського національного університету .

Почесний професор Вінницького національного технічного університету.

Голова науково-методичної комісії НМР МОНУ з освітнього напряму «Комп’ютерна інженерія» (1992–2016).

Романкевич О.М.

Лауреат державної премії УРСР в галузі науки і техніки, лауреат міжнародної премії ім. Дж. Хевісайда (Велика Брітанія).

4.4. Робота у складі постійно діючих та разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій докторів та кандидатів наук, а також докторів філософії.

Тарасенко В.П., Романкевич О.М, Дичка І.А є членами спеціалізованої вченої ради Д 26.002.02 КПІ імені Ігоря Сікорського

Романкевич В.О. Член постійної спеціалізованої вченої ради К 26.139.03 (ВМУРоЛ «Україна»).

Тарасенко В.П., Дичка І.А також є членами спеціалізованої вченої ради в Національному авіаційному університеті.

4.5. Захисти членами НШ дисертацій на здобуття ступеня доктора та кандидата наук, а також доктора філософії (ПІБ, тема, рік захисту).

Романкевич Віталій Олексійович. Докторська дисертація на тему «МЕТОДИ І ЗАСОБИ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАРАНТОЗДАТНОСТІ ВІДМОВОСТІЙКИХ БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ОБ`ЄКТАМИ» захищена 29.01.2018, за спеціальністю 05.13.05.

Морозов Костянтин В’ячеславович, дисертація кандидата технічних наук, науковий керівник д.т.н., проф. Романкевич В.О., захищена 19.04.2021р.

Коляда Костянтин Вячеславович, дисертація кандидата технічних наук, науковий керівник д.т.н., проф. Романкевич О.М., захищена 20.04.2021р.

Наливайчук Микола Васильвич, дисертація кандидата технічних наук, науковий керівник д.т.н., проф. Яценко В.О., захищена 29.04.2021р.

4.6. Наукові монографії та підручники

 1. Азаров О.Д., Захарченко С.М., Кадук О.В., Орлова М.М., Тарасенко В.П. «Комп’ютерні мережі»: підручник / [Азаров О.Д., Захарченко С.М., Кадук О.В. та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2020.- 378 с
 2. Дичка, І. А. Основи прикладної теорії цифрових автоматів [Електронний ресурс] : підручник / І. А. Дичка, В. П. Тарасенко, М. В. Онай ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 23,22 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 506 с.
 3. Тарасенко В.П., Дичка І.А., Голуб В.І. Штрихові коди та їх застосування. ВПП “Корнійчук”, Київ, 2000, – 175 с
 4. Дичка І.А. Зберігання інформації у вигляді багатокольорових штрихових кодів та їх обробка. “Політехніка”, Київ, 2003, – 340 с
 5. Тарасенко В.П. Корнійчук В.И. Основы компьютерной арифметики. ВПП ”Корнійчук“, Київ, 2002, – 176 с.
 6. Комп’ютерна схемотехніка : підручник / [Азаров О. Д., Гарнага В. А., Клятчeнкo Я. М., Тарасенко В. П.]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 230 с.
 7. Синтез контролепригодных цифровых схем./ Гроль В.В. – К.: ИСМО, 1996, – 105с.
 8. Міхайленко В. М. Нейромережеві моделі та методи розпізнавання фонем в голосовому сигналі в системі дистанційного навчання: [Монографія] / В. М. Міхайленко, Л. О. Терейковська, І. А. Терейковський, Б.Б. Ахметов. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 252 с
 9. Бояринова Ю.Е.. Гиперкомплексные числовые системы четвертой размерности./ Я.А.Калиновский, Ю.Е.Бояринова, А.С. Сукало// ИПРИ НАНУ, 2017. 128с
 10. Бояринова Ю.Е.Гиперкомплексные вычисления в Maple. / Я.А.Калиновский, Ю.Е.Бояринова, Я.В.Хицко// ИПРИ НАНУ, 2020. 180с. ISBN 978-966-02-8879-91

4.7. Наукові статті (кількість та бібліографічний опис 10-ти найбільш вагомих):

 • у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або Web of Science;

Кількість – 92

10 найбільш вагомих.

 1. Romankevich A.M., Romankevich V.A. Diagnosis of multiprocessor systems under failure of more than half processors // Automation and Remote Control. – 2017. – 78, Issue 9. – P. 1614 – 1618
 2. RomankevichA. Self-testing of multiprocessor systems with regular diagnostic connections // Automation and Remote Control. – 2017. – Vol. 78, Issue 2. – P. 289 – 299. https://link.springer.com/article/10.1134/S0005117917020084
 3. Rabah AlShboul, Vitaliy A. Romankevich Structural Means Generating Pseudorandom Sequences Of Fixed Weight Binary Patterns // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – – Vol. 17, No.10. – P. 62 – 66. http://paper.ijcsns.org/07_book/201710/20171009.pdf
 4. Romankevich A. M., Morozov K.V., Romankevich V. A. A Formal Method for Determining the State of Processors in a Multiprocessor System under Testing // Automation and Remote Control. – 2021. – Vol. 82, Issue 3. – P. 460 – 467. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102920900&origin=resultslist
 5. Drobiazko Iryna, Sapsai Tetiana, Tarasenko Volodymyr, Teslenko Olexandr Probability Models for Validity Evaluation// Advances in Computer Science for Engineering and Education II, Springer, 2019, vol 938, P316-324
 6. Kalinovsky Y.A. Digital Filters Optimization Modelling with Non-canonical Hypercomplex Number Systems / Y.A. Kalinovsky, Y.E. Boyarinova, Y.V. Khitsko, L. Oleshchenko// International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications. CCSEEA 2019: Advances in Computer Science for Engineering and Education II pp 448-458/
 7. Zhengbing Hu, Ihor Tereikovskyi, Denys Chernyshev, Liudmyla Tereikovska, Oleh Tereikovskyi, Dong Wang, “Procedure for Processing Biometric Parameters Based on Wavelet Transformations “, International Journal of Modern Education and Computer Science(IJMECS), Vol.13, No.2, pp. 11-22, 2021.DOI: 10.5815/ijmecs.2021.02.02
 • належать до переліку наукових фахових видань України (категорій «А» та «Б») та/або у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЕСР.
 1. Drozd, O., Romankevich, V., Kuznietsov, M., Drozd, M., Martynyuk, O. Using Natural Version Redundancy of FPGA Projects in Area of Critical Applications // Proceedings of 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2020.– P. 58-64https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/207
 2. Teslenko O.K & Bondarchuk M.Y. (2020) “Implementation of arbitrary bitness permutations in one of the classes of linear structures”. Herald of Advanced Information Technology, Vol. 3, No. 1, 2020, pp. 406-417.
 3. Терейковская Л.А., Терейковский И.А. Применение сверточной нейронной сети для анализа биометрических параметров. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Том 31 (70), № 5 2020, С. 124-128.

4.8. Патенти на винаходи, ліцензійні угоди (кількість та описи)

Патент України на корисну модель  «<Багаторозрядний суматор по змінному модулю» №136136 кл. G06F 7/50, 2019р., Бюл. №15 Тарасенко В.П.; Тесленко О.К. Маяков Д.В. Заявник НТУУ «КПІ» http://uapatents.com/

4.9 Впровадження результатів в економіку та освіту

Результати робіт впроваджені в навчальний процес кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем по дисциплінах «Тестування, надійність, контроль та діагностика комп’ютерних систем», «Прикладна теорія цифрових автоматів» «Технологія розробки WEB-додатків», «Організація баз даних», «Архітектура комп’ютера. Програмне забезпечення» , «Інформаційна стійкість комп’ютерних систем та мереж», «Проектування СКС на ПЛІС»,«Технологія проектування програмних систем», «Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування інформаційних систем» «Проектування корпоративних інформаційних систем» , «Моделювання і проектування інформаційних систем», «Мережні інформаційні технології» , «Комп`ютерні мережі» ,«Локальні мережі».