Наукова робота студентів

Шановні студенти!!!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі гуртка «Глибинне навчання та його застосування в кіберпезпеці». Керівник накового гуртка – проф., д.т.н., Терейковський Ігор Анатолійович.

Гурток інженерного спрямування створений на кафедрі системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем факультету прикладної математики для залучення широкого загалу студентів, які мають творчі здібності, до науково-дослідної та інженерної діяльності під час навчання, мотивації до розвитку наукового мислення і експериментаторських навичок, уміння ставити і вирішувати наукові завдання та оприлюднювати результати досліджень та розробок у доповідях на міжнародних конференціях, які індексуються наукометричними базами даних, а також публікаціях у наукових фахових виданнях категорій А і Б та виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus, отримувати патенти на корисні моделі та винаходи.

Основні напрямки досліджень гуртка:

– Вдосконалення та реалізація програмно-апаратних засобів, що базуються на методах теорії глибинного навчання.

– Розробка програмно-апаратних засобів розпізнавання шкідливого програмного забезпечення.

– Розробка програмно-апаратних засобів розпізнавання деструктивних впливів в кіберпросторі.